Uitgangspunten

The Gideons International is een vereniging van Christenzakenmannen, vrije beroepers en hun vrouwen. De leden kiezen elk jaar een bestuur, in ons geval een Internationaal Bestuur. Internationaal georiënteerd en nauw verbonden met kerken en Evangelische Gemeenten in de wereld.

Het Gideonlidmaatschap behelst in principe een echtparen bediening: een man en zijn (eventuele) echtgenote kunnen beiden lid worden en zij hebben ieder een specifieke taak bij de uitvoering van de Bijbelverspreiding.
Men wordt lid van de Internationale vereniging van The Gideons International en verbonden aan een plaatselijke Gideon afdeling in Nederland.
Waar men ook woont of leeft: voor een ieder gelden dezelfde voorwaarden en richtlijnen. Voor een wereldomvattende organisatie met zoveel talen en culturen is het een noodzaak dat deze goed nageleefd en bewaakt worden.

Aan het lidmaatschap zijn daarom enkele voorwaarden verbonden. Dat is niet voor niets. Het Gideon concept omvat n.l. een geestelijk programma dat met behulp van beroepsmatige vaardigheden wordt uitgevoerd.

Omdat er een nauwe relatie met de kerken is van waaruit de leden voortkomen is een aanvraag voor het lidmaatschap veelal voorafgegaan door een aanbeveling van de plaatselijke kerk of gemeente waartoe de aanvrager behoort.

Het is een grote zegen dat de vereniging op basis van de bovenstaande principes nu al meer dan 100 jaar bestaat en daardoor ook de eenheid heeft weten te bewaren. 

Profiel van het Gideon lidmaatschap

Op voordracht van het bestuur van de plaatselijke Gideon afdeling kunnen aspirant leden aan het Internationale bestuur als lid worden voorgedragen.

De aard van de werkzaamheden en de soort contacten brengt met zich mee dat leden van de Gideons over de volgende hoedanigheden beschikken:

De man (Gideon)
   * gelooft dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en wil in zijn dagelijkse leven een
     navolger zijn van Christus.
   * Hij brengt dit mede tot uiting door een actief lid te zijn van een Protestants Christelijke kerk
     of Evangelische Gemeente.
   * In zijn dagelijkse werkzame leven zullen deze vaardigheden ook als zodanig functioneren of
     indien de persoon niet (meer) werkzaam is, dit wel als zodanig hebben gefunctioneerd draagt
     verantwoordelijkheid voor de hem toebedeelde werkzaamheden kan (mede)leiding geven en
     kan de leiding van anderen accepteren, en hij kan met anderen in teamverband samenwerken.

Gelet op de werkzaamheden van de leden, waaronder het hebben van contacten met directies van scholen, kazernecommandanten, kerkelijke voorgangers, e.d. dient hij te beschikken over de volgende vaardigheden:

   * Draagt/droeg verantwoordelijkheid voor de hem toebedeelde werkzaamheden kan/kon (mede)
     leiding geven en kan/kon de leiding van anderen accepteren, en met anderen in teamverband
     samenwerken.
Bij dit alles speelt ook mee dat bedoelde personen in het algemeen gemakkelijker over hun werktijd kunnen beschikken, om daardoor ook onder schooltijd beschikbaar te zijn om aan een Bijbelverspreiding mee te werken.

De echtgenote van de Gideon dient alleen over de hierboven genoemde hoedanigheden te beschikken.
Wij stellen het op prijs dat u contact met ons wilt zoeken.
U kunt ons bereiken via info@gideons.nl
Wij zullen dan op uw reaktie / vragen z.s.m. reageren.